Polityka prywatności

 1. ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych jest TECHNOX sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-413), przy ul. Klecińskiej 125, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384492, NIP: 8943021451 („Administrator”).

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: technox@technox.com.pl lub listownie na adres siedziby Spółki.

 1. BEZPIECZEŃSTWO

Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe, dokładając wszelkiej staranności, aby przetwarzane dane osobowe były odpowiednio zabezpieczone. Dostęp do danych posiadają uprawnieni współpracownicy Administratora zajmujący się administracją baz danych.

 1. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe są gromadzone oraz przetwarzane przez Administratora zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 1. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych określa w szczególności art. 6 RODO ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych osobowych. Administrator w każdym wypadku przetwarza dane relewantne dla danej sprawy i w celu dla jakiego zostały zebrane, zapewniając ich odpowiednie zabezpieczenie.

Administrator przetwarza dane osobowe w celach związanych z prowadzoną działalnością, w szczególności zawarciem i wykonaniem umów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), realizacją obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, takich np. jak wystawienie faktury VAT, rozliczenie podatku (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), a także – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. celem zapewnienia bezpieczeństwa czy ochroną przed roszczeniami i dochodzeniem należności. Administrator przetwarza dane osobowe również na podstawie udzielonych zgód, jak np. zgoda na przesyłanie informacji marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

W zakresie w jakim przetwarzanie danych następuje w celu wykonania umowy (np. zakupów w sklepie internetowym), podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Oznacza to, że podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie może być zawarta. Podanie niektórych danych jest również obowiązkiem ustawowym, np. danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 1. PLIKI COOKIES

Strona internetowa www.ovobiovita.com nie zbiera w automatyczny sposób danych, z wyjątkiem informacji zawartych w tzw. plikach cookies. Pliki cookies to dane informatyczne (w szczególności małe pliki tekstowe) wysyłane do urządzenia końcowego użytkownika strony internetowej. Pliki cookies są zamieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej www.ovobiovita.com przez Administratora strony internetowej. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową użytkownika oraz nieusuwanie plików cookies z pamięci urządzenia końcowego.

Użytkownik może konfigurować obsługę plików cookies, w tym zablokować pliki. Zablokowanie działania plików cookies może powodować ograniczenie funkcjonalności strony internetowej. Blokowania plików można dokonać w ustawieniach przeglądarki.

Strona internetowa www.ovobiovita.com wykorzystuje do zbierania plików cookies oprogramowanie Google Analytics. Dane uzyskane w ten sposób są gromadzone i przetwarzane w celach pomiaru ruchu internetowego strony internetowej, tworzenia statystyk, uzyskania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej.

Strona internetowa www.ovobiovita.com wykorzystuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

Szczegółowe informacje na temat stosowania plików cookies użytkownik może uzyskać w sekcji ,,Pomoc” w menu swojej przeglądarki internetowej. Informacje na temat Google Analitycs są dostępne na stronie https://support.google.com/analytics/answer/6004245 .

 1. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych osobowych są:

 1. podmioty, które są upoważnione do przetwarzania na podstawie przepisów prawa,

 2. podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, w szczególności świadczące usługi prawne i księgowe, kurierzy i firmy transportowe, dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, agencje marketingowe,

 3. inni administratorzy danych przetwarzający dane we własnym imieniu, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności np. podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze).

Dane osobowe lub dane instytucji przekazane lub zebrane w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.ovobiovita.com albo przesłane bezpośrednio do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej nie są przedmiotem obrotu handlowego.

Administrator korzysta z narzędzi Google LLC takich jak Google Analytics czy Google Formularze. Google LLC posiada siedzibę i częściową infrastrukturę w Stanach Zjednoczonych Ameryki, więc niektóre dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Google LLC przystąpił do programu Privacy Shield, zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej, gwarantującego odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie. Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl .

 1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Osoba, której dane dotyczą ma prawo:

 • dostępu do danych (tj. informację o przetwarzanych danych lub kopię tych danych),

 • sprostowania danych,

 • żądania usunięcia danych,

 • ograniczenia przetwarzania danych,

 • przenoszenia danych w zakresie określonym w art. 20 RODO,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Prawo do przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych będzie realizowane w zakresie technicznie możliwym. Realizacja tych praw nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób (w tym prawa własności intelektualnych lub tajemnice przedsiębiorstwa Administratora).

Wnioski w zakresie realizacji praw można przesyłać listownie na adres siedziby Administratora lub e-mailowo na adres: technox@technox.com. Aby mieć pewność co do tożsamości osobą uprawnionej do złożenia wniosku, Administrator może prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na potwierdzenie tożsamości.

W wypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może zostać ona w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

 1. SKARGA

Osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Udostępnione dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania danych osobowych, w tym dla realizacji celów statutowych, zawartych umów i świadczonych usług:

 • w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa – przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa,

 • w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora dane będą przechowywane nie dłużej niż w okresie sześciu lat od momentu rozwiązania umowy lub do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu.

 • w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

 1. INFORMACJE KOŃCOWE

Niniejsza Polityka jest stale aktualizowana celem dostosowywana do działalności Administratora. Aktualna wersja obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Administrator nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których prowadzą linki zamieszczone na stronie www.ovobiovita.com.