Rada naukowa

Rada składa się wyłącznie z wybitnych w swoich dziedzinach naukowców i to właśnie dzięki ich wiedzy mogły powstać preparaty serii Ovobiovita. 

Twórcami preparatów serii OVOBIOVITA® są profesor Tadeusz Trziszka oraz doktor Henryk Różański. Receptura suplementów diety powstała w oparciu o ich wieloletnie badania i doświadczenia. Składniki preparatów dobrane zostały w sposób, który pozwala na kompleksowe wspomaganie i regenerację organizmu. Suplementy OVOBIOVITA® są jedynymi na rynku, które wykorzystują synergiczne działania wzbogaconych ovofosfolipidów z naturalnymi bioskładnikami.

Profesor Tadeusz Trziszka

 

Profesor zwyczajny w Katedrze Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Ekspert w zakresie technologii drobiu i jaj, a w szczególności projektowania i technologii procesowych w przemyśle jajczarskim.

Prawdopodobnie jedyny polski naukowiec, którego prace doktorska i habilitacyjna dotyczyły kurzych jaj. Zajmuje się nimi od 35 lat. Wymyślił i prowadził jeden z największych w Polsce projektów badawczo-rozwojowych OVOCURA. Celem projektu było stworzenie nowej generacji surowca jajczarskiego, a także opracowanie technologii pozyskiwania substancji biologicznie aktywnych przeznaczonych do zastosowań nutraceutycznych i biomedycznych w profilaktyce i terapii chorób cywilizacyjnych. Badania prowadziło konsorcjum utworzone przez zespoły Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, będącego liderem projektu, oraz Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W projekcie brało udział 130 naukowców.

W wyniku realizacji projektu uzyskano łącznie 17 patentów, zgłoszeń patentowych i instrukcji technologicznych, opublikowano 36 oryginalnych prac twórczych oraz 58 artykułów naukowych i prezentacji na konferencjach. Niektóre z nich otrzymały prestiżowe nagrody, m.in. na: 40. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Innowacji w Genewie czy Nagrodę Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Dokonania naukowców zyskały też najwyższe uznanie na świecie- przede wszystkim na innowacyjnych rynkach Japonii, Stanów Zjednoczonych czy Kanady.

Kierownik i uczestnik wielu projektów badawczych oraz edukacyjno- rozwojowych. Członek polskiego i światowych Towarzystw naukowych. Autor setek publikacji, podręczników i monografii. Autor wielu patentów i zgłoszeń patentowych. Laureat prestiżowych nagród.

W oparciu o koncepcję prof. Tadeusza Trziszki, Wrocławski Park Technologiczny S.A. utworzył klaster żywnościowo-biotechnologiczno-biomedycznego o nazwie NUTRIBIOMED. Klaster Ⓡ powstał w listopadzie 2007 roku. Jego ideą jest stworzenie mocnej pozycji Polski na światowym rynku suplementów diety, nutraceutyków oraz preparatów biomedycznych, opartych na naturalnych surowcach oraz na polskim know-how. W skład Klastra wchodzi 50 podmiotów, obejmujących branże: spożywczą, mięsną, kosmetyczną, chemiczną, farmaceutyczną, produkcję dodatków do pasz, wytwórstwo pasz i koncentratów, przetwórstwo jaj, weterynarię i gospodarkę odpadami.

Doktor Henryk Różański

Absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, doktor nauk biologicznych z zakresu medycyny. Dodatkowo odbył indywidualne studia z zakresu kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu oraz medycyny sądowej w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej AM w Poznaniu. Wieloletni stypendysta szwajcarskiej Fundacji Büchnera.

Wykładowca w Europejskim Studium Psychologii Zwierząt i Wiedzy Praktycznej (ziołolecznictwo towaroznawstwo, farmakognozja, farmakologia, receptura), kierownik Laboratorium Biologii Przemysłowej i Eksperymentalnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, kierownik Zakładu Towaroznawstwa PWSZ w Krośnie,

Wieloletni dyrektor Ośrodka Badawczo-Rozwojowego LNB Poland (Cargill), gdzie opracował blisko 100 pionierskich preparatów profilaktyczno-leczniczych (w proszku i płynie) dla zwierząt, które na polskim i zagranicznym rynku osiągnęły duży sukces.

Konsultant naukowy niemieckiej firmy Phytobiotics i dyrektor Działu Badawczego polskiej firmy Adifeed Sp. z o.o., dla której opracowuje nowatorskie receptury profilaktyczno-lecznicze i dietetyczne dla zwierząt, np. naturalne kokcydiostatyki, stymulatory wzrostu, preparaty przeciwbiegunkowe, konsultant naukowy licznych firm spożywczych, paszowych, kosmetycznych i farmaceutycznych.

Prezes Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów w Krośnie, członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej w Sosnowcu, członek Polskiego Towarzystwa Kosmetologów w Warszawie, członek Rady Naukowej czasopisma „Kosmetologia estetyczna” oraz Rady Naukowej firmy Bio Base Sp. z o.o. i firmy Technox Sp. z. o.o.,

Autor i współautor ok. 100 prac naukowych, z zakresu medycyny środowiskowej, toksykologii przemysłowej i środowiska, fitofarmakologii, chemotaksonomii, fitochemii, botaniki i fitotoksykologii. W ramach działalności w Fundacji Büchnera autor ponad 623 preparatów galenowych. Projektant wdrożonych fitobarier, sztucznych fitocenoz i podczyszczalni hydrofitycznych dla składowisk odpadów Autor ekspertyz i opinii naukowych o produktach leczniczych i suplementach, a także dokumentacji pozwalającej zarejestrować preparat w GIF lub GIS. Autor receptur i recenzji preparatów leczniczych, suplementów i wyrobów kosmetycznych, np. dla polskich i zagranicznych firm. Autor kilkudziesięciu wdrożonych do obrotu handlowego preparatów zootechnicznych i weterynaryjnych.

Od 1994 r prowadzi prace nad utworzeniem bazy szczegółowych informacji o ludowych lekach naturalnych rzadko stosowanych i zaniechanych .

Od 2010 r. prowadzi badania: „Rośliny lecznicze (fitoncydowe) zadrzewień śródpolnych wybranych rejonów nizinnych i górskich Polski i Szwajcarii”.

Przez 10 lat prowadził badania nad właściwościami przeciwnowotworowymi wybranych substancji roślinnych (alkaloidy benzofenantrydynowe, laktony, seskwiterpeny, kwasy fenolowe, kompleksy platynowo-galusowe i uracylowo-alkaloidowe). Efektem badań jest opracowanie szeregu preparatów o nazwie Onkostat, np. Onkostat 1974, Onkostat GAL, Onkostat GMAL – doustnych i pozajelitowych.

 

Dr inż. Łukasz Bobak

Adiunkt w Katedrze Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Laureat zespoł owej nagrody I-ego stopnia przyznawanej przez Wrocławską Radę FSNT NOT „ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TECHNIKI” za opracowanie pt.: Sposób otrzymywania preparatu fosfolipidowego z żółtka jaja, zwłaszcza kurzego oraz preparat fosfolipidowy”. Współautor 9 patentów oraz opracowań know-how w zakresie technologii żywności. Ekspert i konsultant w dziedzinie innowacyjnych technologii procesowych we Wrocławskim Parku Technologicznym i firmie Technox sp. z o.o.

Wykształcenie:
Akademia Rolnicza we Wrocławiu – tytuł inżyniera (2002)
Akademia Rolnicza we Wrocławiu – tytuł magistra (2003)
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – tytuł doktora (2007)

Doświadczenie zawodowe:
– Słowacja; Comenius University Bratislava; Stypendium w ramach programu CEEPUS CII-PL-0004-01-0506-M-3917; VI – VIII 2006 (3 miesiące)
– Bobak Ł., Harasym J., Rozwadowski J.: Projekt procesowy instalacji do produkcji suplementów diety dla Wrocławskiego Parku Technologicznego 2009
– Austria; NATEX Prozesstechnologie GesmbH – Ternitz, Szkolenie w zakresie: ekstrakcja i obsługa pilotowej instalacji do przeprowadzania procesu w warunkach nadkrytycznych CO2, 20.06.2010-25.06.2010

– Polska; Fundacja Lumina Cordis Pharma Sp. z o. o.; innowacyjny staż w ramach EFS;
01 lipca – 31 października 2012 (4 miesiące)
– Polska; Technox Sp. z o. o.; staż w ramach projektu „Innowacyjny Transfer”;
01 marca – 31 sierpnia 2013 (6 miesięcy)

Zainteresowania naukowe:
techniki chromatograficzne (LC/MS; GC/MS), metody przygotowania próbki (SPME, SPE, LLE), budowa metod chromatograficznych, technologie bezodpadowe, analiza żywności w tym fosfolipidów.

Udział w projektach badawczych:
– Opracowanie składu recepturowego opatrunku, w formie hydrożelu z wykorzystaniem substancji biologicznie aktywnych, izolowanych z surowca jajczarskiego, w tym lizozymu oraz jego form oligomerycznych, wraz z weryfikacją jego właściwości biobójczych, wobec patogenów kolonizujących trudno gojące się rany, w tym m.in. stopy cukrzycowej. WOI.NI.4211.UK.2/1-T/2018 01 stycznia 2018 – 31 marca 2018 (3 miesiące).
– Wykonawca prac badawczo rozwojowych projekt POIG.01.03.01-00-133/08 pt. „Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj (OVOCURA)” Współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
– Wykonawca prac badawczo rozwojowych projektu badawczego KBN nr 2206/PO1/2007/32 „Wady mięsa drobiowego – implikacje naukowe, praktyczne i ekonomiczne”
– 2011 – 2013 projekt badawczy, własny NCN: pn.:” Zastosowanie ekstrakcji nadkrytycznej do pozyskiwania preparatów lipidowo witaminowych z jaj przepiórczych”.
– 2007 -2010 projekt rozwojowy nr R05 021 03 – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; „Chemiczna ekstrakcja frakcji proteinowo-fosfolipidowych żółtka jaja, ich enzymatyczna modyfikacja ukierunkowana na wykorzystanie biomedyczne oraz produkcję suplementów diety
– 2008 – 2011 projekt badawczy – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; „Chemiczne i biotechnologiczne metody odzysku z jaj preparatów peptydowych oraz frakcji fosfolipidowych przeznaczonych do profilaktyki chorób cywilizacyjnych”
– 2005 – 2007 Wykonawca prac badawczo rozwojowych projektu badawczego KBN nr 3T09B13628 „Wykorzystanie metod technologii chemicznej w procesach izolacji i oczyszczania biologicznie aktywnej cystatyny białka jaja przeznaczonej do zastosowań farmaceutycznych oraz w utrwalaniu żywności”
– 2005 – 2007 Wykonawca prac badawczo rozwojowych projektu badawczego KBN nr 2P06T04428 „Zapobieganie procesom utleniania lipidów, cholesterolu i białek w produktach mięsnych w wyniku dodania wybranych naturalnych grup związków polifenolowych pozyskanych ze źródeł roślinnych”
– 2005 – 2007 Wykonawca prac badawczo rozwojowych projektu badawczego KBN nr 2P06T00827 „Wpływ nietermicznych metod utrwalania żywności – pulsacyjnego pola elektrycznego PEF oraz skoncentrowanego pola mikrofalowego CMF – na wybrane cechy płynnych produktów spożywczych”
– 2004 – 2007 Beneficjent projektu: „System stypendialny dla doktorantów Akademii Rolniczej we Wrocławiu” nr Z/2.02/II/2.6/06/04 finansowanego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)

Patenty:
– Patent. Polska, nr 224134. Zastosowanie preparatu fosfolipidowego z żółtka jaja Anna Skoczyńska, Andrzej Szuba, Tadeusz Trziszka, Łukasz – Bobak, Anna Wojakowska, Dorian Nowacki.
– Patent. Polska, nr 218583. Sposób otrzymywania produktu mięsnego oraz produkt mięsny Anna Marietta Salejda, Urszula Tril, Grażyna -Krasnowska, Łukasz Bobak, Tadeusz Trziszka.
– Patent. Polska, nr 217022. Zastosowanie preparatu fosfolipidowego z żółtka jaj Dorian Nowacki, Helena Martynowicz, Anna Wojakowska, Łukasz Bobak, Andrzej Szuba, Tadeusz Trziszka – wdrożony na podstawie umowy WOI.NI.4211.PW.3/1-T/2016 zawartej w dniu 20.12.2016
– Patent. Polska, nr 217021. Zastosowanie preparatu fosfolipidowego z żółtka jaj Maria Rutkowska, Joanna Rymaszewska, Wojciech Słupski, Marta Szandruk, Małgorzata Trocha, Tadeusz Trziszka, Łukasz Bobak. – wdrożony na podstawie umowy WOI.NI.4211.PW.2/1-T/2016 zawartej w dniu 20.12.2016 r.
– Patent. Polska, nr 218452. Sposób otrzymywania preparatu fosfolipidowego z żółtka jaja, zwłaszcza kurzego oraz preparat fosfolipidowy Tadeusz Trziszka, Łukasz Bobak, Ewelina Siepka, Zbigniew Dobrzański, Stanisław Tronina, Wojciech Tronina.
– Patent Polska PL396952 (A1) ― 2012-10-22. Method for manufacturing preparations from bird egg yolk, rich in phospholipids, protein and vitamins and preparations obtained according to the method. Tadeusz Trziszka, Łukasz Bobak,

Publikacje:
http://www.researcherid.com/rid/S-8864-2016