Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „OVOBIOVITA”

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.ovobiovita.com prowadzony jest przez TECHNOX sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-413), przy ul. Klecińskiej 125, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384492, NIP: 8943021451.

 2. Kontakt ze Sklepem internetowym może się odbywać w następujących formach:
 1. adres e-mail: sprzedaż@ovobiovita.com
 2. telefon: 600252478, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 17:00,
 1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

  1. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, ujawnione przez Klienta, a zgromadzone oraz przetwarzane przez Sprzedawcę w celach określonych w Regulaminie,

  2. Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

  3. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, dostępna na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: www.ovobiovita.com umożliwiająca złożenie Zamówienia,

  4. Klient – podmiot zawierający umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania Regulaminu,

  5. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje ze Sprzedawcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

  6. Koszyk – element Sklepu internetowego, w którym gromadzone są Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży, umożliwiający modyfikację danych Zamówienia oraz ilości zamawianych Produktów,

  7. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą,

  8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego,

  9. Sklep internetowy – sklep prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: www.ovobiovita.com,

  10. Sprzedawca – TECHNOX sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu (54-413) przy ul. Klecińskiej 125, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000384492, posługująca się numerem identyfikacji podatkowej (NIP): 8943021451,

  11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego,

  12. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę na rzecz Klienta bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania danych,

  13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Sklepu internetowego poprzez wypełnienie Formularza zamówienia stosownie do Regulaminu,

  14. Konto – przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu internetowego, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności.

 2. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy zamawianiu Produktu za pośrednictwem strony internetowej www.ovobiovita.com jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego, zamieszczania informacji o nowych Produktach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronie Sklepu internetowego oraz wprowadzenia w nich zmian.

§ 2

Rodzaj i zakres Usług Elektronicznych

 1. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawca umożliwia nabywanie Produktów w ramach zawartej Umowy Sprzedaży, na podstawie oferty złożonej przez Klienta.

 2. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawca świadczy usługę elektroniczną w postaci Formularza zamówienia.

 3. Korzystanie z Formularza zamówienia i składanie Zamówienia nie wymaga rejestracji Klienta w Sklepie internetowym.

 4. Klient, który chce korzystać ze Sklepu internetowego przez spersonalizowane Konto, jest zobowiązany zarejestrować się w Sklepie internetowym poprzez:

 1. Wypełnienie w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Sklepu internetowego, w tym podania prawdziwych danych osobowych, wybranie loginu i hasła,

 2. Aktywację Konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, który zostanie wysłany w wiadomości e-mail na adres mailowy Klienta podany podczas wypełniania formularza rejestracyjnego.

 1. Klient loguje się na Konto poprzez spersonalizowany login i hasło. Login i hasło do Konta mają charakter poufny.

 2. Klient może w każdym czasie zaktualizować swoje dane, zmienić hasło, jak również zlikwidować Konto. Czynności tych Klient może dokonać po zalogowaniu się na swoje Konto w zakładce „Ustawienia Konta”.

 3. Zawieranie Umów Sprzedaży Produktów odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

§ 3

Warunki zawierania Umów Sprzedaży Produktów

 1. Do skutecznego złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym, Klient musi posiadać:

  1. komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu,

  2. najnowszą wersję jednej z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Chrome, Firefox lub Safari,

  3. dostęp do poczty elektronicznej,

  4. możliwość włączenia w przeglądarce internetowej zapisu plików cookies.

 2. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Produkcie w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 3. Cena Produktu uwidoczniona w Sklepie internetowym podana jest w złotych polskich (PLN)  i zawiera podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów przesyłki.

 4. Do każdego Zamówienia doliczane są koszty przesyłki w wysokości określonej przed złożeniem Zamówienia.

 5. W celu złożenia Zamówienia, Klient jest zobowiązany do uzupełnienia Formularza zamówienia.

 6. Zamówienia mogą być składane poprzez Sklep internetowy 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 7. Klient nie może złożyć Zamówienia na zakup Produktów w ilości większej niż ilość Produktów w magazynie Sprzedawcy, która to ilość jest każdorazowo ujawniana na stronie Sklepu internetowego dla danego Produktu.

 8. Po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego przyjęcie. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 9. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy Sprzedawcą i Klientem z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę oraz zawierającej:

 1. w wypadku zamówień od Konsumentów – pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,

 1. w wypadku zamówień od Konsumentów – formularz odstąpienia od umowy,

 2. niniejszy Regulamin.

§ 4

Złożenie oraz realizacja zamówienia

 1. Złożenie Zamówienia przez Klienta odbywa się w następujący sposób:

 1. wybór Produktu w Sklepie internetowym Sprzedawcy poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,

 2. przejście z okna Koszyka do okna Zamówienia, poprzez wybranie opcji „Przejdź do kasy”,

 3. wypełnienie Formularza zamówienia, w tym uzupełnienie oraz Danych Klienta niezbędnych do realizacji Zamówienia,

 4. wybranie sposobu płatności,

 5. potwierdzenie złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

 1. Warunkiem zrealizowania Zamówienia przez Sprzedawcę jest dostępność Produktu w magazynie Sprzedawcy. W przypadku braku Produktu w magazynie, Sprzedawca niezwłocznie zawiadamia Klienta o niemożności realizacji Zamówienia, a jeżeli uprzednio otrzymał od Klienta zapłatę za niedostępny Produkt, dokonuje zwrotu całych otrzymanych od Klienta środków na rachunek bankowy, z którego środki otrzymał.

 2. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się nie wcześniej niż w chwili zaksięgowania wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca wystawia faktury VAT lub paragony fiskalne. Dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) jest dołączany do przesyłki. Ewentualne błędy w danych zawartych w fakturze VAT należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury.

§ 5

Sposób płatności

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi zapłatę za Produkt, stanowiący Przedmiot Umowy Sprzedaży, za pośrednictwem następujących metod płatności:

  1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w treści wiadomości e-mail przesłanej do Klienta niezwłocznie po złożeniu Zamówienia,

  2. płatność elektroniczna oraz płatność dokonywana kartą płatniczą za pośrednictwem systemu PayU umożliwiającego płatności on-line,

  3. płatność przy odbiorze .

 1. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności, Klient dokonuje zapłaty przed przyjęciem Zamówienia do realizacji. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

§ 6

Dostawa Produktu

 1. Zakupiony w Sklepie internetowym Produkt jest wysyłany za pośrednictwem firmy kurierskiej

 2. Cena dostawy zamówionego Produktu określona w Sklepie internetowym dotyczy wyłącznie wysyłki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że na stronie Sklepu internetowego dla danego Produktu wyraźnie wskazano, że dana cena dostawy dotyczy dostawy Produktu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku braku informacji o cenie dostawy Produktu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, wysyłka Produktu za granicę wymaga każdorazowego uprzedniego ustalenia przez Klienta warunków i ceny dostawy ze Sprzedawcą.

 3. Na termin dostawy przesyłki składa się czas przygotowania Produktu do wysyłki oraz czas dostawy Produktu. Przygotowanie Produktu do wysyłki wynosi do 2 dni roboczych od dnia przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia, nie wcześniej jednak niż od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy. Czas dostawy przesyłki na teren Rzeczypospolitej Polskiej jest realizowany w ciągu deklarowanych przez przewoźnika 2 dni roboczych. Czas dostawy przesyłki poza granice Rzeczypospolitej Polskiej jest uzależniony od kraju, do którego przesyłka ma zostać doręczona i jest określany bezpośrednio przez przewoźnika.

 4. Klient ma obowiązek dokonania oceny stanu Produktu i jego zgodności z Zamówieniem w momencie dostawy przesyłki przez kuriera lub listonosza i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia Produktu, Klient jest zobowiązany w obecności kuriera lub listonosza sporządzić protokół reklamacyjny zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany Produkt, pozostałe Produkty znajdujące się w paczce oraz dowód sprzedaży (paragon fiskalny lub faktura VAT) Klient zobowiązany jest zwrócić kurierowi lub listonoszowi. Koszt transportu takiej przesyłki ponosi Sprzedawca. Sprzedawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację Klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconej przesyłki.

§ 7

Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru, bez podania przyczyny.

 2. Formularz odstąpienia od Umowy Sprzedaży przesyłany jest Klientowi za pośrednictwem wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę.

 3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient, będący Konsumentem, zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na Formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres siedziby Sprzedawcy lub na jego adres e-mail, wskazane w § 1 Regulaminu.

 4. W przypadku złożenia przez Klienta, będącego Konsumentem, oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 5. Produkt zwracany przez Klienta, będącego Konsumentem, w związku z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży musi być kompletny oraz nie może nosić śladów użytkowania. Do zwracanego Produktu Klient zobowiązany jest dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

 6. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu w związku z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży, ponosi Klient, będący Konsumentem. Jeżeli Klient, będący Konsumentem, wybierze sposób zwrotu Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Klient ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

 7. Klient zobowiązany jest do dokonania zwrotu Produktu do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

 8. Jeżeli Produkt dostarczony przez Klienta do Sprzedawcy jest niekompletny lub nosi ślady użytkowania, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub obniżenia zwracanej kwoty o równowartość uszkodzonego Produktu.

 9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wszystkie dokonane przez Klienta płatności zostaną zwrócone przez Sprzedawcę przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Płatności zostaną przekazane Klientowi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 8

Reklamacja

 1. Jeżeli po przejściu własności Produktu na Klienta stwierdzi on, że produkt posiada wady fizyczne lub prawne, Klient może złożyć Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi za wady.

 2. Celem przyspieszenia rozpoznania reklamacji zaleca się podanie przez Klienta w reklamacji:

  1. okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę stwierdzenia wady,

  2. danych kontaktowych Klienta, na które Sprzedawca powinien odpowiedzieć na złożoną reklamację,

  3. dowodu zakupu Produktu przez Klienta u Sprzedawcy.

 3. Reklamacja może zostać złożona pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na jego adres e-mail, wskazane w § 1 Regulaminu.

 4. Transport reklamowanego Produktu do Sprzedawcy odbywa się na jego koszt, za pośrednictwem wybranej przez Sprzedawcę firmy kurierskiej, chyba że Sprzedawca poinformował Klienta, że Produkt zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem terminów wskazanych w art. 563 oraz 568 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 6. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od ich wpływu do Sprzedawcy.

 7. W przypadku uznania reklamacji złożonej przez Klienta, zwrot pieniędzy następuje w sposób określony przez Klienta: na wskazany przez niego rachunek bankowy lub za pośrednictwem przekazu pocztowego, realizowanego przez Pocztę Polską.

 8. Zwrot pieniędzy następuje przelewem w terminie 7 dni od dnia, w którym Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 9. Różnice pomiędzy wyglądem Produktu prezentowanego w Sklepie internetowym, a wyglądem Produktu dostarczonego do Klienta, wynikające ze zmiany formy graficznej opakowań, nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego Produktu.

§ 9

Dane osobowe

 1. Administratorem Danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.

 2. Przetwarzanie Danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawie o ochronie danych osobowych oraz postanowieniach Regulaminu.

 3. Udostępnienie przez Klienta Danych osobowych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 4. Sprzedawca przetwarza Dane osobowe przekazane przez Klienta wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione, tj. w celu zawarcia oraz należytego wykonania Umowy Sprzedaży, której przedmiotem jest Produkt zakupiony w ramach Sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę, wysyłki zakupionego Produktu, rozpatrywania reklamacji oraz oświadczeń o odstąpieniu od zawartej Umowy Sprzedaży.

 5. Klient ma prawo dostępu do swoich Danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia Danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego Danych osobowych w dowolnym momencie.

 6. Szczegółowe informacje dotyczące Danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności (dostępnej tutaj).

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące ww. praw oraz zasad dostępu do związanych z nimi procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod niżej wskazanym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługują następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego,

 2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu do wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,

 3. zwrócenie się o pomoc do powiatowego (miejskiego) Rzecznika Praw Konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE, Konsument może skorzystać z platformy ODR, dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/, która jest internetową formą pozasądowego, niezależnego, przejrzystego, szybkiego, skutecznego, bezstronnego oraz sprawiedliwego rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy konsumentami, a przedsiębiorcami w związku z zawartymi umowami sprzedaży lub umowami o świadczenie usług.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 3. Podmiot korzystający ze strony Sklepu internetowego zobowiązany jest do nieumieszczania na stronie treści o charakterze bezprawnym.

 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczony jest Sklep internetowy, w szczególności za skutki błędów w działaniu strony internetowej obejmującej Sklep internetowy, brak dostępu do niej oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.

 5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Sklepu internetowego.

………………………………………,……………………..

(Miejscowość, data)

………………………………………………….

(Imię nazwisko)

………………………………………………..

………………………………………………..

(Adres zamieszkania)

TECHNOX Sp. z o.o.

ul. Klecińska 125

54-413 Wrocław

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 683 ze zm.) odstępuję od umowy nr ………………………………………………. zawartej w dniu ………………………………………………. dotyczącej zakupu produktu ……………………………………………….

Proszę o zwrot kwoty ………………………………………………. zł (słownie ………………………………………………. złotych) na rachunek bankowy o nr ………………………………………………. prowadzony przez bank ……………………………………………….

Ponadto oświadczam, iż przedmiot umowy sprzedaży zostanie zwrócony w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Państwa niniejszego oświadczenia w stanie niezmienionym.

……………………………………………….

Podpis